اخذ پروانه بهره برداری

انجام تغییرات در پروانه بهره برداری

پس از صدور پروانه بهره برداری بعضا رخ می دهد که نیاز باشد تغییراتی در پروانه بهره برداری صورت گیرد. این تغییرات شامل تغییر نام شرکتها و تغییر نام مالکیت واحد صنعتی و… می باشد. در ادامه در خصوص نحوه انجام هریک توضیحاتی ارائه می شود.

انجام تغییرات در پروانه بهره برداری

تغییر در پروانه بهره برداری با تغییر نام شرکت

برای این کار، ضمن دریافت آگهی تغییرات نام شرکت در روزنامه رسمی، نام جدید شرکت در پروانه بهره برداری ملک شما لحاظ می شود. البته نام جدید به صورت ظهر نویسی شده نوشته می شود.

تغییر در پروانه بهره برداری با تغییر نام مالکیت واحد صنعتی

جهت انجام این امر، مدارک محضری و رسمی نقل و انتقال واحد صنعتی باید تحویل داده شود. پس از طی شدن این مرحله ، نام شخصی که مالکیت واحد صنعتی به وی انتقال داده شده است (همان خریدار) به شکل ظهر نویسی شده در پروانه ثبت می شود.

دو نکته ای که در این موارد وجود دارد این است که ، یک: برای واحد های استیجاری باید اجاره نامه رسمی ارائه کرد. و دیگر اینکه تمامی موارد ذکر شده شامل حال انواع کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی هم می شود.

تغییر در پروانه بهره برداری با تغییرمکان واحدهای صنعتی پروانه دار

اگر تغییر محل در همان استان باشد، پروانه قبلی باید باطل شود. در پروانه جدیدی هم که برای واحد صنعتی صادر می شود تغییر مکان به شکل ظهر نویسی شده ثبت می شود.

اگر از استانی به استان دیگر تغییرمکان دهید و در خارج از حوزه ۱۲۰ کیلومتری تهران باشد، سازمان صنایع و معادن استان مبدا پروانه را باطل کرده و سازمان صنایع و معادن مقصد پروانه جدیدی صادر می کند که تغییر مکان به شکل ظهر نویسی ثبت می شود.

انجام تغییرات در پروانه بهره برداری ، گواهی فعالیت و کارت شناسایی کارگاه نیز از امور تخصصی دپارتمان تکسفیر می باشد. اگر می خواهید سریع و آسان به هدف برسید راه حل شما پیش ماست.