اخذ-جواز-کسب

اخذ جواز کسب مشاور املاک چه مراحلی دارد؟

تقاضانامه کتبی برای صدور جواز کسب ارائه شود.

درخواست مذکور ثبت شده و به متقاضی رسید آن تحویل داده می شود.

بارزسی محل کسب توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه انجام شده و گزارشی ارائه می شود.

درخواست متقاضی مبنی بر اخذ جواز کسب املاک در جلسه هیئت مدیره ارائه شده و پاسخ نهایی به شکل کتبی به او ارائه می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز کسب باید ارائه شود.

پرونده توسط رئیس و در صورت نبودن او بوسیله نایب رئیس اتحادیه بررسی می گردد.

جواز کسب املاک

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز کسب املاک

فتوکپی از کلیه صفحات مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه

فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی لازم به ذکر است که به جز متقاضیانی که سن آنان بیش از 50 سال می باشد داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی می باشد.

گواهی اشتغال به تحصیل برای درخواست کنندگانی که در حال تحصیل هستند.

برای متقاضیان آقا ارائه گواهی پایان خدمت و یا معافیت دائم و یا دفترچه آماده به خدمت که فاقد مهر غیبت باشد الزامی است.

سوابق کاربری تجاری یا اداری محل کسب یا همان واحد صنفی باید ارائه شود.

پرداخت تا 5 برابر حق عضویت اتحادیه برای عضویت و حق ورودی سال اول

اجاره نامه عادی یا به همراه دریافت تعهد محضری که به نام متقاضی باشد نیز باید تحویل داده شود.

برای واحد صنفی استیجاری ارائه رسید پرداخت اجاره بهای معتبر حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره ضروری می باشد.

تخصیص یافتن شناسه ده رقمی ملت کارت و الحاق آن به جواز کسب

اختصاص یافتن شناسه صنفی به صورت برچسب که با کد ده رقمی مذکور مطابقت داشته باشد.