سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش صنعت شهرستان نهبندان

طراحی شده توسط موسسه ثبتی محک