اخذ-جواز-کسب

جواز یا پروانه کسب

جامعه پویا و درحال رشد نیاز به شغل و درآمدزایی دارد. بخشی از جوانان و نیروی کار جامعه امروز ما که به کارمند بودن علاقه چندانی ندارند به سمت مشاغل دیگر سوق پیدا خواهند کرد. طبق قوانین تصویب شده در کشور، کلیه افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار جدیدی دارند، می بایست از اتحادیه صنف خود به جواز یا پروانه کسب بگیرند. پروانه کسب به صورت موقت و دائم صادر خواهد شد. نوع موقت تنها یک بار صادر شده و به مدت زمان یک سال دارای اعتبار می باشد.

فروش جواز کسب

فروش جواز کسب

در خصوص مشاغلی که برای شروع کار خود به مجوزی به نام پروانه کسب نیازمند هستند و فعالیت آنها بدون مجوز مذکور غیر قانونی محسوب می شود. پس از این که درخواست کتبی خود را به اتحادیه صنف خود تحویل داده و روال تعیین شده جهت اخذ پروانه کسب را طی نمودند، در صورت تمایل می توانند جواز خود را واگذار کرده یا به فروش برسانند.

در طی مراحل انتقال یا فروش پروانه کسب باید پروانه قبلی که برای محل کسب صنفی خاص صادر شده باطل گردد. و پس از آن پروانه جدیدی از سوی اتحادیه صادر شود. انتقال یا فروش پروانه کسب دارای ضوابطی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

یکی اینکه تا مادامی که پروانه کسب جدید جایگزین پروانه ابطال شده قبلی برای محل کسب فعلی صادر نشده باشد، محل کسب نباید به جای دیگر منتقل شود. در غیر این صورت قوانین ذکر شده شامل حال آن نخواهد شد.

دوم اینکه شخصی که جواز به وی انتقال داده شده است تا مدت زمان دو سال پس از صدور، نمی تواند امتیاز را به شخص دیگری واگذار نماید.

و درنهایت سوم اینکه پروانه کسب مناسب برای فروش پروانه ای است که علاوه بر اینکه دو سال از زمان صدور آن گذشته است، دست کم چهار ماه نیز از اعتبارش باقی مانده باشد.