اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری نیروگاه

طبق بخشنامه شماره ۹۲/۱۰۱۵۸/۳۵۰ به منظور شفاف سازی روال و فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان صدور یا تمدید پروانه بهره برداری نگهداری از نیروگاه های کشور دستور العمل های اجرایی به همراه کلیه ضمایم ابلاغ گردید. مقام تصویب کننده معاونت نیرو در امور برق و انرژی می باشد. مقامات تایید کننده نیز دبیر انجمن صنفی نیروگاه های کشور یا اصنا، معاونت راهبری شبکه برق کشور ، مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر و دفتر خصوصی سازی صنعت برق می باشند.

بخش نامه فوق جهت تعیین شرایط در خصوص اصلاح، تمدید و تعلیق پروانه بهره برداری و نگهداری انواع مختلف نیروگاه های گازی و بخاری و سیکل ترکیبی متصل به شبکه برق تنظیم و ارائه گردیده است.

اصول عمومی پروانه بهره برداری نیروگاه

افرادی ک می خواهند برای بهره برداری و نگهداری نیروگاه اقدام کنند باید مبادرت به اخذ پروانه بهره برداری و نگهداری از وزارت نیرون نماید. همچنین لازم به ذکر است که کلیه حقوقی که به دارنده پروانه بهره برداری نیروگاه تعلق می گیرد قابل انتقال به غیر نمی باشد.

پروانه بهره برداری نیروگاه

تعهدات پروانه بهره برداری نیروگاه

بهره بردار موظف می باشد کلیه قوانین از جمله استانداردهای مرتبط با حفاظت محیط زیست و تولید برق، همچنین ایمنی کارکنان و تاسیسات و قراردادها و دستورالعمل های ثابت بهره برداری را با درنظر گرفتن وضعیت و شرایط نیروگاه های طرف قرارداد خود رعایت نماید. لذا در این مورد اجرا و رعایت کردن دستورات زیر به ترتیب حائز اهمیت می باشد.

دستور العمل های ثابت با هدف تعرف چارچوب های اصلی، مسئولیت ها، وظایف و نحوه همکاری و هماهنگی مابین مراکز مناطق و مسئولین بهره برداری مراکز تولید و انتقال و تعیین نمودن حوزه عملیات و مسئولیت های هر کدام از مراکز تنظیم شده است. دستورالعمل های ثابت بهره برداری شامل: دستورات مرکز ، دستورالعمل های فنی سازنده نیروگاه، دستورالعمل های مصوب تعمیر و نگهداری و دستورالعمل های ویژه بهره برداری.

براساس ماده دوازدهم از قانون سازمان برق صاحب پروانه تعهد می کند کلیه اطلاعات و مستندات و گزارش هایی را که توانیر و اصنا و مرکز درخواست می کند را ارائه کند. همچنین باید همیشه باید تغییرات مرتبط با تعداد کارکنان و چارت سازمانی خود را به اصنا اطلاع دهد.اصنا نیز وظیفه دارد فهرست کارکنان را برای صاحبان پروانه بهره برداری به روز کرده و آن را برای بازدید عموم در درگاه الکترونیکی قرار دهد.

صاحب پروانه وظیفه دارد به صورت سالانه نسخه ای از قراردادهای عقد شده با مالک نیروگاه را بدون قید کردن قیمت به دفاتر پشتیبانی فنی تولید توانیر ارائه کند. دفتر پشتیبانی فنی نیز می بایست صحت تمامی قراردادهای دریافت شده از سوی دارندگان پروانه و همینطور مجموع ظرفیت های همزمان قراردادی صاحب پروانه را بررسی و به دفتر ارسال کند.

صاحب پروانه موظف می باشد بر اساس امتیازات کسب شده و مجموع ظرفیت همزمان قراردادی که در متن پروانه ذکر شده با صاحب نیروگاه عقد قرارداد کند و بیشترین ظرفیت های اعلام شده در متن پروانه را رعایت نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری نیروگاه

فرم تکمیل شده درخواست پروانه بهره برداری.

فتوکپی از آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت و تغییرات شرکت در صورت وجود.

فتوکپی برابر اصل شده از آخرین اساسنامه شرکت. لازم به ذکر است که متقاضی می بایست شرکت جداگانه ای جهت انجام فعالیت های بهره برداری و نگهداری از نیروگاه تاسیس کند و عنوانی با موضوع پروانه مورد درخواست در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد.

جدیدترین اظهارنامه دارای اعتبار مالیاتی شرکت درخواست کننده .

فتوکپی سوابق کاری مدیران.

فتوکپی گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام جهت سال مالی گذشته که شامل صورت سود وزیان ، ترازنامه و… می باشد.

فتوکپی از کارت ملی مدیران و اعضا هیئت مدیره و کارکنان و آخرین مدرک تحصیلیشان.

تصویری از چارت سازمانی مصوب درخواست کننده .

فتوکپی از نسخه نهایی کلیه قراردادهای مرتبط با امر بهره برداری و نگهداری از نیروگاه که بین متقاضی و مالکان نیروگاه ها تنظیم شده است.

ارائه تعهدنامه امضا شده در سربرگ شرکت متقاضی و اجاره نامه امضاشده.