اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری کارگاهی

پروانه بهره برداری کارگاهی سندی است رسمی که مدت بهره برداری از خط تولید کارخانجات صنایع مختلف را مشخص می نماید. پروانه از سوی وزارت صنایع و معدن و ارگان های مرتبط همچون وزارت بهداشت یا جهاد کشاورزی صادر می گردد.

پروانه بهره برداری کارگاهی

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه بهره برداری کارگاهی

ارائه درخواست کتبی از معاون غذا و دارو  و یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد تقاضا.

کپی برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از ارگان ها مربوطه . برای این منظور ارائه کردن اصل مجوز الزامی می باشد. واضح است که اصل مجوز اقتصادی نزد شخص درخواست کننده می ماند. برای برابر اصل کردن چندین روش وجود دارد: توسط اداره صدور پروانه و دیگر ارگان ها برای واحد های مرتبط و یا توسط مراجع مختلف از دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد.

ارائه تعهد یا سوگندنامه موسسین کارگاه یا مدیرعامل. برای کارگاه هایی که در روزهای خاصی از هفته مشغول به کار هستند باید در این تعهدنامه به این موضوع اشاره شود.

نقشه ساختمانی و همینطور ریز ماشین آلات و تجهیزات کارگاه باید قید گردد.

تمامی مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی تاسیس و نزدیک ترین صورتجلسه هیئت مدیره و یا آخرین تغییرات باید تحویل داده شود.

برای کارگاه هایی که خودشان آزمایشگاه ندارند، ارائه قرارداد با آزمایشگاه های دارای اعتبار ضروری می باشد.

ارائه نمودن گزارش در خصوص بازدید از واحدهای کارگاهی و در ابعاد کوچک . فرم مذکور باید توسط کارشناس کنترل مواد غذایی و معاونت غذا و دارو یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد تقاضا کامل شود.

فیش واریزی دارای شرایطی که گفته می شود باشد: به نام صاحب حساب باشد و نام متصدی کارگاه به شکل واضح روی رسید قید شده باشد.