اخذ جواز تاسیس

موسسات خیریه امکان دارد که به صورت دولتی یا خصوصی دایر شوند اما در هر صورت همیشه موسسان را با این سوال که برای تاسیس موسسه خیریه از کجا باید مجوز گرفت مواجه می کند.

منابع مالی و بودجه های این موسسات بسیار محدود هستند. همین منابع محدود هم اغلب از راه کمک های مردمی تامین می شود. به این خاطر که این موسسات قادر به درآمدزایی به شکل وسیع و تجارت به معنای واقعی کلمه نخواهند بود. در ایران موسسات خیریه خدمات آموزشی، رفاهی و اجتماعی را در اختیار افراد نیازمند و قشر آسیب پذیر جامعه قرار می دهند.

برای تاسیس موسسه خیریه از کجا باید مجوز گرفت و چگونه؟

اشخاص حقوقی که به دنبال دریافت مجوز تاسیس موسسه خیریه هستند باید دارای شرایط زیر باشند:

  • دارا بودن تابعیت کشور ایران
  • تامین محلی مناسب و مورد تایید بهزیستی استان مورد تقاضا
  • بیش از ۲۳ سال سن برای سمت های مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
  • مدرک تحصیلی مناسب (برای مدیر عامل بالای دیپلم و اعضای هیات مدیره دستک کم کارشناسی)
  • تامین منابع مالی مناسب
  • عدم وجود سابقه محکومیت کیفری و عدم اعتیاد (در مورد برخی از افراد معتمد و سرشناس در بین مردم و خیرین نیازی به ارائه گواهی سوپیشینه و عدم اعتیاد وجود ندارند. ضمن اینکه ارائه گواهی سوپیشینه و عدم اعتیاد برای اشخاص حقیقی دارای پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی که می خواهند در موسسه عضو شوند؛ الزامی نیست.
  • عدم وجود ارتباط سببی و نسبی اعضای هیات مدیره با بازرسین

سازمان بهزیستی واحد استانی مورد تقاضا باید در خصوص صدور مجوز تاسیس موسسه خیریه تصمیم گیری کند.

عناوینی همچون انجمن، بنیاد، تشکل، جامعه، جمیعت، خانه، خیریه، شبکه، گروه، موسسه غیردولتی و کانون اسامی مناسبی برای موسسه خیریه هستند.

دریافت مجوز تاسیس موسسه خیریه چقدر طول می کشد؟

جهت دریافت این مجوز تاسیس به حدود دو ماه زمان نیاز است. البته باتوجه به نیاز به پاسخ استعلامات مورد نیاز امکان تغییر در این مدت زمان وجود دارد.