اخذ-جواز-کسب

جواز کسب ایثارگری

مرجع صادر کننده جواز کسب آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا برای واحد های صنفی ای که زیر پوشش اتحادیه کشوری هستند، مرکز اصناف بازرگانان و برای دیگر موارد سازمان صنعت معدن و تجارت اقصی نقاط کشور می باشد.

تسهیلات جواز کسب ایثارگری

متقاضیان پروانه کسب ایثارگری از پرداخت هزینه های مربوط به صدور جواز و تمدید آن و همچنین هزینه دوره آموزشی و حق عضویت در سال اول معاف می باشند.

جواز کسب ایثارگری

مراحل اخذ جواز کسب ایثارگری

گرفتن معرفی نامه از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مورد تقاضا و مراجعه کردن به سازمان صنعت معدن و تجارت شهرستان مربوطه.

سازمان صنعت و معدن و تجارت معرفی نامه ای برای شخص متقاضی صادر کرده و به اتحادیه های صنفی مرتبط ارجاع می دهد.

متقاضی باید در سایت اصناف به نشانی اینترنتی  www.iranianasnaf.ir مراجعه کرده و در محل اتحادیه پرونده صنفی تشکیل دهد.

پرونده صنفی مذکور توسط اتحادیه کامل شده و به سازمان ارجاع داده می شود.

پس از اینکه سازمان پرونده صنفی را بررسی کرد پروانه کسب صادر می شود.

الزامات صدور جواز کسب ایثارگری

طبق ماده ۷۹ قانون نظام صنفی برای تمامی اعضای خانواده شهدا شامل فرزند، والدین و برادر و خواهر و همسر – برای جانبازان همسر، یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده یا جانباز متوفی- برای آزادگان :همسر، یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده یا متوفی معرفی نامه صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است که صادر شدن جواز کسب بعد از دریافت شدن معرفی نامه از نهادهایی همچون بنیاد شهید و ایثارگران و احراز شروط آن فقط یک بار می باشد.

افراد مشمول ماده ۷۹ نباید دارای شغل دیگر بوده یا اینکه از وزارت خانه های دیگر موافقت اصولی یا جواز تاسیس گرفته باشند مگر در شرایطی که موضوع جواز تاسیس با موضوع فعالیتی که برای آن تقاضای جواز کسب کرده اند مرتبط باشد.