اخذ جواز تاسیس

برای اخذ جواز تاسیس متقاضی حقیقی یا حقوقی باید خطاب به نهاد صادرکننده مجوز نامه ای آماده کند. این درخواست همانند سایر نامه های اداری است و نگارش آن تفاوت چندانی با اغلب نامه های اداری ندارد. در این گونه نامه ها قالب یکسانی وجود دارد که در آن تنها کافی است، قسمت های مشخصی با عبارت های مرتبط با متقاضی تکمیل شود. لازم به ذکر است که نامه درخواست جواز تاسیس درواقع پرسشنامه جواز تاسیس نام دارد.

نمونه متن درخواست جواز تاسیس

بسمه تعالي

درخواست صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي صنعتي

رياست محترم اداره صنايع و معادن ….

با سلام،

احتراماً با عنايت به مطالعه و قبول شرايط و ضوابط صدور و تمديد جواز تاسيس واحدهاي توليـدي، طراحـي و مونتـاژ مستند به دستورالعمل شماره ۹/۵۰۰۲ مورخ ۴/۱۰/۸۷ وزارت صنايع و معادن و آگاهي از الزامـات ارائـه شـده از طـرف سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كار و امور اجتماعي و با در نظر گرفتن سياست هاي اقتصادي موجود در مـورد استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي، بدين وسيله تقاضاي احداث واحد صنعتي در زمينه توليد با ظرفيت در محل پيشنهادي را مي نمايم.

خواهشمند است دستور فرمايد نسبت به صدور جواز تاسيس اقدام لازم به عمل آيد.

نام متقاضيان: –

1……………………………….

2……………………………..

3…………………………………

4………………………………….

5……………………………….

نام و امضاء متقاضيان (مهر شركت)

آدرس و تلفن: …………………………………………………………………………………………….. اعـلام نظـر كميتـه طـرح و برنامـه : بـا عنايـت بـه اولويـت هـاي صـنعتي در سـطح ملـي و اسـتاني، طـرح توليـد ……………………………… به علت ……………………………………… داراي الف- اولويت مي باشد ب- نمي باشد

تاريخ بررسي:

معاونت امور برنامه ريزي، توسعه و فناوري

در صفحات بعدی متن جواز تاسیس باید مشخصات طرح همچون میزان سرمایه گذاری، میزان انرژی مصرفی مورد نیاز، مشخصات متقاضی حقیقی و حقوقی همانند آدرس دقیق و ….، معرفی سهام داران، معرفی محصولات طرح، شرح فرایند تولید و نمودار آن، نمودار گردش فرایند تولید، ظرفیت طرح و پیش بینی برنامه تولید، ظرفیت نهایی طرح و برنامه تولید، برآورد پرسنل و تخصص های مورد نیاز، ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات مورد نیاز و اطلاعات تکمیلی باید داخل پرسشنامه وارد شود.