اخذ پروانه بهره برداری

پروانه اکتشاف

برای انجام امور اکتشاف از معادن به صورت خصوص یا دولتی باید پروانه بهره برداری معدن (اکتشاف) اخذ نمایید. جهت دریافت پروانه بهره برداری معدن و اکتشاف از معدن باید مراحلی که در ادامه گفته می شود را طی نمایید.

مراحل دریافت پروانه اکتشاف

 • تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که تقاضای دریافت پروانه اکتشاف معدن دارند باید براساس فرم هایی  که وزارت صنایع و معادن تعبیه کرده است، مدارک و مستندات و نقشه های لازم را تهیه کرده و به وزاتخانه تحویل داده و رسید تحویل مدارک که دارای تاریخ دقیق ثبت درخواست می باشد، را اخذ کنند.
 • متقاضی باید جهت کامل کردن فرم درخواست صادر شدن پروانه به وزارت صنایع و معادن مراجعه نموده و نقشه توپوگرافی در مقیاس 1/250 محل اکتشاف را دریافت کند.
 • سپس باید ناحیه محدوده مورد نظر برای معدن روی نقشه مذکور مشخص گردد.
 • وزارت صنایع و معادن تاریخ و زمان دقیق درخواست را روی یک نمونه از نقشه هایی که بوسیله درخواست کننده تحویل داده شده ، ثبت می کند و  به صورت مهر و امضا شده به متقاضی تحویل خواهد داد.
 • وزارت صنعت معدن و تجارت در صورتی که بخشی از محدوده و همه آن آزاد باشد ، آن را به نام درخواست کننده رزرو کرده و حداکثر تا یک هفته مشخصات کامل محدوده مورد نظر را به متقاضی ابلاغ می کند. در صورتی که محدوده آزاد نباشد نیز پرونده درخواست بسته خواهد گردید.
 • متقاضی دریافت پروانه بهره برداری معدن حداکثر در مدت زمان دو ماه از تاریخی که محدوده ثبت شده باید مدارک خود را به وزارت صنایع تحویل دهد. در غیر این صورت حقوق وی منتفی شده و محدوده رزرو شده آزاد خواهد شد. کامل کردن تعهدنامه به انجام رساندن عملیات با در نظر گرفتن اصول فنی و ضوابط وزارت صنایع و معادن و معرفی مسئول فنی عملیات، از جمله موارد مهمی است که باید درخواست کننده به انجام برساند.
 • وزارت صنعت معدن و تجارت، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخی که مدارک را تحویل گرفته ، برای عملیات موسوم به میله گذاری اقدام می نماید. در این عملیات حضور متقاضی و مسئول فنی الزامی است. در صورتی که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد، طرح اکتشاف معدن به نام متقاضی تهیه و تنظیم خواهد شد.
 • وزارت صنایع طرح اکتشاف مذکور را مورد بررسی قرار داده و اقدام به اعزام کارشناس به محدوده عملیاتی طرح می کند. متقاضی نیز مکلف است در صورتی که نقصی وجودداشت، ظرف مدت زمان یک ماه نواقص موجود را مرتفع کند.
 • پس از به اتمام رسیدن عملیات ، متقاضی گزارش کاملی از عملیات به همراه امضا تمامی اشخاص دست اندر کار تهیه نمایدو به انضمام مدارک، به وزارت صنایع تحویل دهد  رسید آن را نیز می بایست دریافت نماید.

پروانه بهره برداری معدن

پروانه بهره برداری معدن

بهره گیری از ذخایر و معادن به اخذ پروانه بهره برداری معدن از وزارت صنایع ومعادن نیازمند می باشد.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری معدن

 • متقاضیانی که قصد بهره برداری از ذخایر را دارند مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به وزارت صنایع تحویل دهند .
 • پیش از صادر شدن پروانه بهره برداری متقاضی باید تضمین 3 درصد منابع طبیعی و حقوق دولتی را ارائه کرده و شخصی را به عنوان مسئول فنی به وزارتخانه معرفی نماید.
 • وزارت صنعت و معدن تا مدت دو ماهاه مدارک را بررسی کرده و در صورت کامل بودن طرح آن را تایید می نماید. در صورت وجود نقص و تایید نشدن طرح دو ماه به درخواست کننده فرصت داده می شود تا نواقص را برطرف کند.
 • وزارت صنایع مدت زمان جهت بهره برداری از معدن را بر اساس طرح تصویب شده، امکانات بهره برداری و ذخایر آن مشخص می نماید. این مدت زمان در یک دوره دست کم دو برابر مدت زمان برگشت سرمایه با درنظر گرفتن طرح بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است که بیشترین زمان 25 سال می باشد.
 • در صورتی که نیاز به تمدید باشد، دست کم یک سال پیش از به پایان رسیدن مدت زمان بهره برداری باید درخواست و مدارک مورد نظر به وزاتخانه تحویل داده شود.
 • وزارت صنعت و معدن نهایتا تا چهار ماه بعد نیروی مناسب جهت کارشناسی طرح بهره برداری اعزام کرده و در صورت وجودنداشتن نقص آن را تایید می نماید.
 • در صورتی که جهت پیش برد بهره برداری طرح های معدنی و یا جهت توسعه دادن آن از موسسات مالی ،تسهیلات دریافت کرده باشید، تا زمان بازپرداخت کامل مبالغ ، نمی توانید بدون تاییدیه بانک و همچنین وزارت صنایع و معادن اقدام به انتقال ماشین آلات و تجهیزات معدن نمایید.
 • دارنده پروانه بهره برداری معدن می بایست تا زمان پایان بهره برداری  هرساله گزارشی کامل از میزان استخراج از معادن، برآورد هزینه ها و درآمد و اطلاعات کامل نیروی انسانی را به وزارتخانه تحویل دهد.