اخذ پروانه بهره برداری

دستورالعمل ماده ۱۳۲ معافیت مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰ تنظیم شد. بر این اساس مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از سال ۸۱ به بعد از سوی وزارتخانه های مرتبط پروانه بهره برداری گرفته اند یا اینکه قرارداد استخراج و فروش منعقد کرده اند مشمول معافیت مالیاتی با پروانه بهره برداری به شرح زیر می شوند.

  • از زمان شروع بهره برداری یا استخراج به مدت چهار سال به میزان ۸۰ درصد
  • در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال به میزان ۱۰۰ درصد
  • واحدهای صنعتی و معدنی کمتر توسعه یافته در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در صورت رعایت مقررات به مدت بیست سال معاف از پرداخت مالیات هستند

منظور از واحدهای تولیدی یا معدنی در قانون معافیت مالیاتی با پروانه بهره برداری

واحدهای تولیدی یا معدنی به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری اخذ و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد کرده اند.

واحد تولیدی یا معدنی جدید نیز به واحدهایی گفته می شوند که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه مرتبط، اقدام به تولید یا استخراج کنند. مسلما توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نمی شوند.

معافیت مالیاتی با پروانه بهره برداری

نکات مهم در مورد قانون معافیت مالیاتی با پروانه بهره برداری

قانون معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ مربوط به واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می شود. منظور از این بخش شرکت هایی است که بیشتر از نیمی از سرمایه آن ها از طریق نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تامین می شود. شرکت هایی که بیشتر از نیمی از سهام آن ها متعلق به این اشخاص و دولت باشند نیز مشمول این معافیت خواهند بود.

لازم به ذکر است که شرط مهم جهت استفاده از این معافیت مالیاتی اخذ پروانه بهره برداری است.

اگر پروانه بهره برداری موقت باشد و سپس برای پروانه دائم اقدام شود؛ برای بررسی مشمول بودن قانون معافیت مالیات به زمان صدور نخستین پروانه بهره برداری موقت توجه می شود.

اگر وقفه ای در فعالیت واحدهای صنعتی اتفاق بیفتد؛ زمان معافیت تمدید یا تجدید نخواهد شد.

اگر اظهارنامه و حساب سود و زیان در سنوات دوره معافیت تسلیم نشود؛ در سال های مذکور به واحد تولیدی و معدنی معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. عدم استفاده از معافیت در هر یک از سنوات دوره معافیت نیز موجب جایگزینی یا افزایش و تمدید مدت معافیت نخواهد شد.