اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی

به عنوان یک تعریف کلی تمامی مجوزهای بهداشتی مانند مسئول فنی،پروانه تاسیس، پروانه ساخت و تولید، پروانه بهره برداری و …. را که بر طبق قانون و مقررات برای تولید و نگهداری و یا تولید و توزیع و فروش محصولات صادر می شود مجوز های بهداشتی گفته می شود.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی

ارائه نمودن تقاضا از سوی واحد تولیدی به اداره و سازمان نظارت بر مواد غذایی یا آرایشی و بهداشتی و…

بررسی کردن مدارک و بازدید و تکمیل نمودن چک لیست مرتبط با بهره برداری بوسیله اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی و غذایی

فرستادن تمامی مدارک مورد تایید قرارگرفته به اداره کل نظارت بر مواد آرایشی بهداشتی و مواد غذایی

صادر شدن پروانه بهره برداری بوسیله اداره کل نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی و مواد غذایی

پروانه تاسیس بهداشتی

پروانه تاسیس بهداشتی مجوزی است که بعد از صادر شدن از سوی وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی بر طبق ضوابط و اصول مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی صادر می گردد.
پروانه بهره برداری وزارت بهداشت

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس بهداشتی

ارائه کردن تقاضا از سوی واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد بهداشتی و مواد غذایی

تحویل دادن و بررسی شدن مدارک و بازدید به عمل آوردن کارشناسان اداره نظارت بر مواد بهداشتی و مواد غذایی

مدارک در کمیسیون مربوطه طرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد

جهت اختصاص دادن شماره تاسیس از سوی اداره کل نظارت استعلام انجام می شود

جواز تاسیس از سوی اداره نظارت صادر می شود

رونوشتی از پروانه صادره و صورت جلسه کمیسیون به اداره نظارت ارسال شده و مورد بررسی قرار می گیرد

افرادی که قصد دارند اقدام به تولید مواد غذایی به همراه کد بهداشتی کنند می بایست به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل مورد تقاضای خود مراجعه نمایند.

پروانه مسئول فنی

به شخصی که تمامی شرایط لازم برای نظارت و کنترل تولیدات کارگاه ها و کارخانه ها دارد مسئول فنی گفته می شود. مدرک تحصیلی کارشناس فنی حداقل باید کارشناسی باشد. تمامی موسسات به دارا بودن مسئول فنی که از سوی اداره کل نظارت بر مواد بهداشتی و مواد غذایی تایید شده باشد، ملزم می باشند.

پروانه مسئول فنی بعد از صادر شدن پروانه تاسیس صادر می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه مسئول فنی

معرفی نمودن شخص مسئول فنی به اداره نظارت بر مواد بهداشتی و غذایی دانشگاه علوم پزشکی، که دارای شرایط مذکور باشد

تحویل دادن و بررسی شدن مدارک بوسیله اداره نظارت

صادر شدن پروانه مسئول فنی بوسیله اداره نظارت

ارسال شدن رونوشت پروانه صادر شده و صورتجلسه کمیسیون به اداره نظارت

بررسی شدن پروانه صادر شده توسط اداره نظارت و در صورتیکه نواقصی تشخیص داده شود، مراتب آن تا مرحله رفع نواقص پیگیری خواهد شد

پروانه بهره برداری وزارت بهداشت

اگر موسسه مذکور ضوابط و شرایطی همچون تجهیزات و امکانات را داشته باشد، بعد از پروانه تاسیس و مسئول فنی می تواند برای اخذ پروانه بهره برداری وزارت بهداشت اقدام کند.